BEGROTING 2020

Overzicht nieuw beleid komende jaren

Totaaloverzicht

Structureel/ Incidenteel

Onderwerp

Strategische opgave Coalitieakkoord

Bedrag investering

Afschr. Termijn

Lasten 2020

Lasten 2021

Lasten 2022

Lasten 2023

Organisatieontwikkeling/ overig

Wettelijk

Structureel

Kosten jaarcontrole accountant

Overige ontwikkelingen

25.000

25.000

25.000

25.000

Totaal wettelijk

-

25.000

25.000

25.000

25.000

Noodzakelijk

Structureel

Formatie-uitbreiding inkoop

Organisatieontwikkeling

-

91.000

91.000

91.000

Structureel

Strategische advisering en verantwoording

Organisatieontwikkeling

207.000

207.000

207.000

207.000

Incidenteel

Tijdelijke formatie projectregisseur

Strategische opgave Omgevingswet

100.000

Structureel

Duurzame instandhouding klompenpaden

Coalitieakkoord

7.500

23.500

23.500

23.500

Structureel

Uitbreiding formatie Griffie

Coalitieakkoord

60.000

60.000

45.000

45.000

Totaal noodzakelijk

-

374.500

381.500

366.500

366.500

Wenselijk

Incidenteel

Kerngericht werken uitvoeringsplan

Strategische opgave Kerngericht werken

50.000

Structureel

Preventie, ontwikkeling lokaal sportbeleid en activering

Strategische opgave Visie op transformatie sociaal domein

100.000

100.000

100.000

100.000

Structureel

Actualisering begraafplaatsenbeleid

Overige ontwikkelingen

132.000

25

40.000

48.000

48.000

48.000

Wenselijk

132.000

190.000

148.000

148.000

148.000

* Voorstellen: Kosten jaarcontrole accountant, Strategische advisering en verantwoording en Uitbreiden formatie griffie door de gemeenteraad

via een amendement vastgesteld op 12 november 2019.

ga terug