BEGROTING 2020

Algemene uitkering

Onderdeel A - Inkomensmaatstaven

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

  Waarde niet-woningen eigenaren

- 510.230

- 510.230

- 510.230

- 510.230

  Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-359.600

-359.600

- 359.600

- 359.600

  Waarde woningen eigenaren

- 2.404.216

- 2.404.216

- 2.404.216

- 2.404.216

Subtotaal

- 3.274.046

- 3.274.046

- 3.274.046

- 3.274.046

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

  OZB waarde niet-woningen

123.041

123.041

123.041

123.041

  Bijstandsontvangers

478.964

468.225

468.225

468.225

  Eenouderhuishoudens

546.287

549.936

514.838

515.038

  Inwoners

4.293.363

4.325.534

4.358.042

4.374.150

  Inwoners: ouderen boven 64 jaar

548.400

566.060

582.019

597.851

  Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

40.585

41.923

43.246

44.568

  Lage inkomens

82.964

83.351

83.658

83.963

  Lage inkomens (drempel)

1.095.152

1.107.141

1.113.696

1.119.662

  Minderheden

125.970

125.978

125.978

125.978

  Uitkeringsontvangers

102.311

101.880

101.880

101.880

  Huishoudens

1.008.378

1.015.626

1.022.874

1.030.122

  Eenpersoonshuishoudens

140.343

141.983

142.416

142.710

  Loonkostensubsidie

33.222

33.222

33.222

33.222

  Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar

3.756.365

3.756.221

3.538.340

3.518.825

  2- Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

102.276

102.653

93.317

92.825

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

- 1.017.574

- 1.034.019

- 951.870

- 958.794

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

- 1.024.074

- 1.034.558

- 946.862

- 948.308

  Ouders met (langdurig) psychisch medicijnengebruik

498.909

500.615

455.079

452.673

  Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

350.061

355.807

327.627

327.801

  Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

47.307

47.294

43.240

43.263

  Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

87.879

89.213

81.563

81.605

  Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.016.801

1.028.082

956.141

956.122

  Wajong

164.692

167.028

166.863

166.429

  Medicijngebruik met drempel

1.392.496

1.431.842

1.439.971

1.442.519

  Re-integratie klassiek

45.131

45.109

45.089

45.070

  Inwoners: jonger dan 65 jaar

86.372

89.564

89.564

89.564

  Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

615

659

668

678

  Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

89

103

112

122

  Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

8.880

9.227

9.260

9.287

  Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

29.140

30.448

30.775

31.083

  Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

22.786

24.028

24.486

24.928

  Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

35.209

36.729

36.959

37.162

  Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

68.537

71.495

71.942

72.339

  Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

36.363

37.931

38.169

38.379

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 75 jaar)

85.181

88.534

88.666

88.738

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

174.205

181.320

181.853

182.254

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

88.929

93.216

94.143

95.001

  Klantenpotentieel lokaal

807.584

811.469

813.596

815.723

  Klantenpotentieel regionaal

23.383

23.423

23.423

23.423

  Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-166.989

- 168.634

- 154.206

- 154.289

  Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

- 64.906

- 65.531

- 59.922

- 59.954

  Bedrijfsvestigingen

276.984

276.984

276.984

276.984

  Oppervlak historische kernen basisbedrag

19.202

19.202

19.202

19.202

  Historische waterweg

17.917

17.917

17.917

17.917

  ISV (a) stadsvernieuwing

2.295

2.295

2.295

2.295

  ISV (b) herstructurering

309

309

309

309

  Kernen

199.579

199.579

199.579

199.579

  Kernen * bodemfactor buitengebied

376.421

376.421

376.421

376.421

  Kernen met 500 of meer adressen

481.825

482.359

482.321

482.222

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente

42.127

42.127

42.127

42.127

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

53.799

54.140

54.484

54.689

  Omgevingsadressendichtheid

182.696

183.445

184.819

186.225

  Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

206.947

206.947

206.947

206.947

  Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

530.527

540.537

550.547

560.557

  Oppervlakte bebouwing

162.978

164.744

166.509

168.274

  Oppervlakte bebouwing buitengebied

226.781

226.781

226.781

226.781

  Oppervlakte bebouwing woonkern

363.309

370.164

377.018

383.873

  Oppervlakte binnenwater

34.580

34.580

34.580

34.580

  Oppervlakte land

549.599

549.599

549.599

549.599

  Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

410.220

410.220

410.220

410.220

  Woonruimten

639.247

639.247

639.247

639.247

  Woonruimten * bodemfactor woonkernen

614.740

614.740

614.740

614.740

  Vast bedrag

249.622

250.812

250.080

250.071

Subtotaal

20.916.331

21.066.317

20.933.847

20.977.737

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Uitkeringsfactor

1.619

1.636

1.645

1.656

Subtotaal (B x C (=uf))

33.863.541

34.464.494

34.436.179

34.739.133

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

  Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

- 14.478

- 14.478

- 14.478

- 14.478

  Brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches (DU)

55.623

55.623

55.623

55.623

  Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

158.576

158.576

158.576

158.576

  Voorschoolse voorziening peuters (DU)

54.791

54.791

54.791

54.791

  Armoedebestrijding kinderen (DU)

87.990

87.990

87.990

87.990

  Schulden en armoede (DU)

22.026

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

  Verhoging taalniveau statushouders

30.691

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

409.697

356.980

356.980

356.980

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

  Participatie (IU)

2.147.847

2.021.098

1.988.832

1.902.919

  Voogdij/ 18+ (IU)

728.381

728.381

728.381

728.381

Subtotaal

2.876.228

2.749.479

2.717.213

2.631.300

Onderdeel G - Aanvullingen

Gemeenteposten

2020

2021

2022

2023

Stelpost BTW-cf

231.000

231.000

231.000

231.000

Jeugdhulp 2022 - 2023

0

0

327.000

327.000

Totaal Algemene uitkering (septembercirculaire 2019)

34.091.942

34.513.429

34.779.848

34.996.889

Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.

Uitkomst septembercirculaire 2019 ten opzichte van de meicirculaire 2019

(bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel)

Tabel 1

2020

2021

2022

2023

Uitkomst meicirculaire 2019
Uitkomst septembercirculaire 2019

33.790
34.092

33.840
34.514

33.690
34.780

34.006
34.997

Verschil

302

674

1.093

991

In deze circulaire staan vier onderwerpen genoemd, waarmee we de meerjarenbegroting moeten corrigeren:  

(bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel)

Tabel 2

2020

2021

2022

2023

Uitkomst septembercirculaire 2019

302

674

1.093

991

Negatief

- Ambulantisering GGZ

- 22

- 27

- 32

- 32

- Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang

- 3

- 3

- 3

- 3

- Bbz-levensvatbaarheidsverzoeken

- 7

- 7

- 7

- 7

Positief

- Invoering Wet verplichten GGZ (Herverdeling)

10

10

10

11

Uitkomst septembercirculaire 2019 na correctie en in te zetten als algemeen dekkingsmiddel

280

647

1.061

960

Het financieel effect wordt hierdoor voor alle jaren positiever. In hoofdlijnen te verklaren in drie redenen:

(- is negatief, + is positief, bedragen x € 1.000)

Tabel 3

2020

2021

2022

2023

- Accres (trap op - trap af systematiek)

209

463

502

399

- Aanpassing maatstaven (inwoners, uitkeringen enz.)

129

205

255

257

- Correcties waarbij de begroting niet is aan te passen

- 58

- 21

- 23

- 23

- Dekking tekort Jeugdhulp 2022 - 2023

0

0

327

327

In te zetten als algemeen dekkingsmiddel

280

647

1.061

960

De beleidsmatige toelichting is als volgt:

Ambulantisering GGZ
In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. Het Kabinet stelt hiervoor geld beschikbaar voor het realiseren van de ambities.

Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang
Vanuit het vrijgekomen geld in 2019 is structureel 10 miljoen beschikbaar gesteld voor dit doel. Met deze extra middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang wordt een tekort aan geld voor dit doel opgelost. Voor gastouderopvang is sprake van intensivering van middelen

Bbz-levensvatbaarheidsverzoeken
De levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van de Bbz 2004 worden niet meer via een specifieke uitkering bekostigd, maar via het gemeentefonds. Gemeenten ontvangen voor de uitvoeringskosten van de Participatiewet reeds een bijdrage uit het gemeentefonds, waarvan nu dus deze middelen worden toegevoegd.

Invoering Wet verplichte GGZ
Als gevolg van een herverdeling binnen het gemeentefonds die beter aansluit op de werkelijke uitgaven ontvangen we minder dan het bedrag (€ 28.000) beschikbaar gesteld bij de meicirculaire.

Accres (trap op - trap af systematiek)
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.
Het jaar 2020 is positief doordat investeringen op het gebied van infrastructuur en defensie doorschuiven uit 2019. Daarnaast zorgt het pensioenakkoord en het woningmarktpakket voor een toename. Tot slot is de compensatie voor loon- en prijsindexering opgehoogd.

Aanpassing maatstaven (inwoners, uitkeringen enz.)
De basisgegevens van veel maatstaven zijn geactualiseerd in deze circulaire, met name in het sociaal domein. De aanpassingen leiden tot een toename van de algemene uitkering.

Correcties waarbij de begroting niet is aan te passen
Voor een vijftal onderwerpen ontvangen we minder geld via de algemene uitkering. De uitgaven in de begroting van de gemeente Buren kunnen we hiermee niet verlagen. Een nadeel dus.

Dekking tekort Jeugdhulp 2022 - 2023
Zie voor een nadere toelichting zoekrichting Algemene uitkering jeugdhulp 2022/ 2023.

ga terug