BEGROTING 2020

Subsidiestaat komende jaren

Programma's / Taakvelden

Werkelijk
2018

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Totaal

1.894.250

2.019.727

2.001.519

2.001.621

Programma Inwonerszaken

1.937.763

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

82.638

115.222

96.959

96.959

Voorschoolse voorzieningen peuters (peuteropvang)

82.638

115.222

96.959

96.959

Taakveld Cultuurpresentatie -prod.  -participatie

4.193

8.000

8.000

8.000

Kunst en cultuur

4.193

8.000

8.000

8.000

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

686.437

582.961

582.961

582.961

Versterken nulde-eerste lijn

74.455

122.211

122.211

122.211

Sociaal Werk

300.991

307.750

307.750

307.750

Leefbaarheid

300.991

143.000

143.000

143.000

Wet K.O. doelgroepenbeleid)

10.000

10.000

10.000

10.000

Taakveld Wijkteams

729.500

744.000

744.000

744.000

Cliëntondersteuning zorg/ integrale vroeghulp

312.500

320.000

320.000

320.000

Jongerenwerk WMO

141.000

141.000

141.000

141.000

Maatschappelijk werk

276.000

283.000

283.000

283.000

Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

50.000

50.000

50.000

50.000

Maatschappelijke Opvang &Beschermd Wonen

50.000

50.000

50.000

50.000

Taakveld Volksgezondheid

392.919

452.044

452.099

452.201

Openbare gezondheidszorg

46.589

97.044

97.099

97.201

Algemene jeugdgezondheidszorg

346.330

355.000

355.000

355.000

Programma Ruimte

66.798

67.500

67.500

67.500

 Taakveld Openbare orde en veiligheid

2.620

3.500

3.500

3.500

Openbare orde en veiligheid

2.620

3.500

3.500

3.500

Taakveld Economische promotie

27.928

27.750

27.750

27.750

Recreatie en toerisme

27.928

27.750

27.750

27.750

Taakveld Cultureel erfgoed

36.250

36.250

36.250

36.250

Overige zaken rijksmonumenten (onderhoudssubsidie)

6.250

6.250

6.250

6.250

Overige zaken gem. monumenten (onderhoudssubsidie)

30.000

30.000

30.000

30.000

ga terug