BEGROTING 2020

Emu saldo

 

2019

2020

2021

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens
begroting
2019

Volgens
meerjarenraming
in begroting
2020

Volgens
meerjarenraming
begroting
2020

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, art. 17c)

- 287

-933

442

2 Mutatie (im)materiële vast activa

-5.065

-293

-1.229

3 Mutaties voorzieningen

588

1.717

-830

4 Mutaties voorraden

-2.381

-2.359

-1.063

5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

7.746

3.436

1.904

Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.

Het EMU-saldo is het geraamde saldo van de ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Deze informatie wordt door het CBS landelijk verzameld voor de overheid.

Grofweg geeft het EMU-saldo (landelijk) aan hoeveel per saldo kan worden uitgeleend (bij een positief EMU-saldo) dan wel aan financiële middelen moet worden aangetrokken (bij een negatief saldo) voor de uitvoering van overheidsactiviteiten.

ga terug