BEGROTING 2020

15. Verhoging afvalstoffenheffing

Zoekrichtingen begroting 2020

15. Afvalstoffenheffing verhogen

Context
Ieder huishouden in Nederland moet afvalstoffenheffing betaling. Met deze inkomsten kan de gemeente het huisvuil ophalen en verwerken. In het geval van de gemeente Buren wordt de afvalstoffenheffing door Avri uitgegeven die namens ons het huisvuil ophaalt. Jaarlijks wordt de afvalstoffenheffing door het Algemeen Bestuur van Avri vastgesteld, meestal in december. Binnen regio Rivierenland zijn er zes gemeenten die bovenop de afvalstoffenheffing een toeslag voor zwerfafval in rekening brengen. De gemeente Buren doet dit tot nu toe niet.

In 2011 is er een rapport uitgebracht waarin onderzocht is of het mogelijk is een toeslag voor zwerfafval door te berekenen in de afvalstoffenheffing. Daar in staat: “Op grond van het wettelijk kader en de jurisprudentie (zie Hoofdstuk 2) mogen gemeenten de kosten voor het opruimen van zwerfafval slechts toerekenen aan de afvalstoffenheffing, voor zover het de kosten betreft die verbonden zijn aan het inzamelen van zwerfafval dat is ontstaan door het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval.” Dit rapport is aanleiding geweest voor de gemeenten West Maas en Waal, Tiel, Maasdriel, Zaltbommel, West Betuwe en Culemborg om een toeslag in te voeren. Voor de gemeente Tiel is de toeslag in 2019 €10,30. Dit is 35% van de kosten voor het ophalen van afval. De overige gemeenten rekenen 10% van de kosten voor het ophalen van afval door. Dit komt in 2019 neer op een bedrag van tussen de €3,05 en €3,11 per huishouden. Het voorstel van Avri is om dit bedrag voor 2020 gelijk te trekken naar €3,20. Hier moet nog een bestuurlijk beslissing over worden genomen. Zie ook het tarieventabel uit de afvalstoffenheffing hieronder bijgevoegd.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
De toeslag zwerfafval wordt niet berekend per inwoner maar per huishouden/perceel. In 2018 had Buren volgens de BSR 9.566 betalende huishoudens. Als we er van uit gaan dat we in 2020 €3,20 per perceel vragen dan levert dit inkomsten op van € 30.611,20. Elk jaar ontvangt de gemeente Buren een signaal van Avri om welk bedrag het in dat jaar gaat. De gemeente moet dan een nota sturen naar Avri en het geld wordt aan de gemeente doorgesluisd. De nota gaat zonder BTW.

Is het haalbaar?
Avri heeft de toeslag voor Buren al meegenomen in het concept voorstel afvalstoffenheffing 2020. Dit in afwachting van een definitieve beslissing van de gemeente. Voor Avri is het geen belemmering dit in te voeren en voor BSR, die het uitvoert, ook niet.

Wat zijn de overige voordelen?
Het is vooral een financieel voordeel. Momenteel betalen wij als gemeente voor het ophalen van zwerfafval. In dit geval wordt een deel van deze kosten doorbelast aan de inwoner.

Wat zijn de nadelen?
Hogere lasten voor de inwoners van de gemeente Buren.

Wat zijn de risico’s?
Het kan zijn dat er juridische risico’s zijn. Het rapport uit 2011 concludeert dat het toegestaan is een toeslag hiervoor te vragen. Hier is ook jurisprudentie over, maar er blijft een klein juridisch risico.

Is er nog onzekerheid?
In (juridisch) opzicht staat er nog een vraag open bij Avri over de bepaling van het budget.

ga terug