BEGROTING 2020

Grondbeleid

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding
Met ons grondbeleid bevorderen we het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik en zorgen we voor een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten bij locatieontwikkeling. Grondbeleid verhoogt de kwaliteit van het ruimtegebruik.

Ontwikkelingen
Grondbeleid stelt ons in staat ruimtelijke plannen te realiseren.
Wij hebben een grondbedrijf-functie. Dat wil zeggen dat de resultaten van de grondexploitatie onderdeel uitmaken van het resultaat zoals in de jaarrekening van de gemeente is vermeld. De gemeente geeft op de volgende  twee manieren uitvoering aan ruimtelijke plannen:

  1. De gemeente is grondeigenaar en ontwikkelt voor eigen rekening en risico. Dit noemen we actief grondbeleid.
  2. De gemeente is geen grondeigenaar en begeleidt ingediende plannen van particuliere eigenaren. Dit noemen we faciliterend grondbeleid.

Slechts in uitzonderlijke gevallen voeren we actief grondbeleid. Het uitgangspunt is om faciliterend grondbeleid te voeren. We streven daarbij naar kostenneutrale ontwikkeling.

Risico's
Er zijn twee vormen van risico waar we rekening mee houden:

  1. Risico's die horen bij een bepaald project;
  2. Risico's die voortkomen uit externe ontwikkelingen en die buiten onze invloed liggen. Deze risico's beperken zich niet tot een bepaald project.

De eerste vorm kunnen we inschatten en verwerken in de grondexploitatie. Voor de tweede vorm nemen we in de grondexploitatie geen raming op. Voor deze algemene risico's reserveren we een bedrag in het weerstandsvermogen. Voorbeelden van mogelijke risico's zijn:

  • partijen die overeenkomsten niet nakomen;
  • projecten waarin de gemeente samenwerkt met een ontwikkelaar;
  • onvoorziene kostenstijging;
  • vertraging in de verkopen.

De gemeenteraad ontvangt jaarlijks de nota herziening grondexploitaties ter besluitvorming. Wij rapporteren in deze nota over de voortgang en de financiële situatie van de grondexploitaties. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat nader in op de risico's van grondexploitaties.

ga terug