BEGROTING 2020

Overzicht economische categorieën komende jaren

Lasten

Lasten (bedragen x € 1.000,-)

Jaarrek.
2018

Begroting
2019 t/m
 2e kwart.

Begroting
2020

1.1 Salarissen en sociale lasten

10.322

12.297

12.825

2.1 Belastingen

410

458

365

3.1 Grond

0

0

0

3.2 Duurzame goederen

474

1.841

2.047

3.3 Pachten

21

21

21

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura

10.814

2.657

2.955

3.5.1 Ingeleend personeel

2.689

1.379

905

3.8. Overige goederen en diensten

8.978

14.718

15.832

4.1.1 Sociale uitkeringen in geld

3.453

5.869

3.937

4.2 Subsidies

1.939

2.508

2.496

4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk

193

181

86

4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten

8

0

0

4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

9.034

8.656

11.516

4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies

0

0

0

4.3.5 Inkomensoverdrachten - waterschappen

0

0

0

4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden

566

0

0

4.3.7 Inkomensoverdrachten - Europese Unie

0

0

0

4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen & personen

209

221

208

4.3.9 Inkomensoverdrachten - onverdeeld

0

0

0

4.4.1 Kapitaaloverdrachten - Rijk

0

0

0

4.4.2 Kapitaaloverdrachten - gemeenten

0

0

0

4.4.3 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

4.4.4 Kapitaaloverdrachten - provincies

0

0

0

4.4.5 Kapitaaloverdrachten - waterschappen

0

0

0

4.4.6 Kapitaaloverdrachten - overige overheden

0

0

0

4.4.7 Kapitaaloverdrachten - Europese Unie

0

0

0

4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

36

1

1

4.4.9 Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

0

0

0

5.1 Rente

102

56

47

6.1 Financiële transacties

-2

0

0

7.1 Mutaties reserves

2.748

1.350

-1.271

7.2 Mutaties voorzieningen

4.776

4.508

4.724

7.3 Afschrijvingen

1.460

1.699

1.881

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente

-1

-1

-2

7.5 Overige verrekeningen

4.902

0

0

Totaal

63.131

58.419

58.573

In bovenstaand overzicht worden lasten op de exploitatie van 2018 t/m 2020 op een andere wijze gepresenteerd. Dit is een dwarsdoorsnede op de verplichte kostensoort indeling zoals die verplicht is in onze begrotingsvoorschriften (BBV).
Alle gemeenten in Nederland leveren bovenstaande informatie op uniforme wijze aan bij het CBS.

ga terug