BEGROTING 2020

Lokale Heffingen

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding
In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing, precario-, honden- en toeristenbelasting en leges. Ook geven we inzicht in de opbouw van de kostendekkende tarieven.

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft vanaf 2017 voor dat de paragraaf lokale heffingen informatie bevat over de opbouw van de verschillende tarieven. In de alinea leges en kostentoerekening vindt u hierover meer informatie, met name over de toerekening van de overhead. De werkwijze waaraan de raad haar voorkeur geeft, nemen we op in de financiële verordening.

Ontwikkelingen
We mogen het tarief van de precariobelasting vanaf 2016 niet verder verhogen. Bij de andere belastingen en leges is geen sprake van ontwikkelingen.

Risico's
Er zijn geen risico's te melden.

ga terug