BEGROTING 2020

10. Gebouwen niet afschrijven naar nul

Zoekrichtingen begroting 2020

10. Gebouwen niet afschrijven naar nul

Context
Buren is bezig met het herijken van het IHP en het Meerjaren Onderhoudsplan gebouwen. De afschrijvingslasten zouden verlaagd kunnen worden, zeker als de gebouwen conform een gedegen plan goed onderhouden worden. Een optie is om de gebouwen niet meer naar 0 af te schrijven en een restwaarde te behouden.

Een andere optie is om de afschrijvingstermijnen te verlengen en terug te brengen naar de vroegere LONDO normen (60 i.p.v.40 jaar). Hiervoor zal dan ook de notitie BBV immateriële activa betrokken moeten worden en de financiële verordening en de nota waardering en afschrijving en herzien.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Uit een analyse blijkt dat veel panden zijn afgeschreven en geen boekwaarde meer hebben. Er zijn dus geen kapitaallasten hiervoor opgenomen in de begroting. Het opnemen van een restwaarde levert geen lagere kapitaallasten en dus geen besparing op.

In eerste instantie lijkt dit wel een reële zoekrichting voor budgetruimte op de korte termijn, maar op de langere termijn lijken de voordelen nu niet op te wegen tegen de nadelen. Zie hieronder de toelichting.

Is het haalbaar?
Het is legitiem om in alle overgebleven gevallen een restwaarde op te nemen (zie bijlage 4). De (onder)grond heeft namelijk altijd een restwaarde én - op enkele uitzonderingen na - blijkt in de praktijk dat de opstallen ook altijd een restwaarde hebben, ook al zijn deze soms administratief/boekhoudkundig helemaal afgeschreven.

Het hanteren van een generiek percentage restwaarde is overigens per definitie arbitrair. Wij adviseren daarom het voorzichtigheidsbeginsel te hanteren en in alle gevallen uit te gaan van een restwaarde van 10%.

Wat zijn de risico’s?
De waardering van onderwijsgebouwen/-locaties expliciet koppelen aan het IHP. Als de afschrijvingsmethodiek voor schoolgebouwen wijzigt, in die zin dat de termijn wordt verlengd of een restwaarde wordt gehanteerd, is de consequentie een verschuiving van het probleem. Namelijk op korte termijn ontstaat hiermee een voordeel in de begroting maar op lange(re) termijn krijgen we het ‘gewoon’ weer terug als nadeel omdat de schoolgebouwen die gesloopt moeten worden i.h.k.v. het IHP t.z.t. een (hogere) restant boekwaarde hebben. Volgens de actuele planning moet het nieuwe IHP in het voorjaar van 2020 worden vastgesteld door de raad. Onze voorspelling is dat voor het nieuwe IHP veel extra geld nodig is.

ga terug