BEGROTING 2020

12. Actiever grondbeleid, verkoop vastgoed en gronden

Zoekrichtingen begroting 2020

12. Actiever grondbeleid, verkoop vastgoed en gronden
12A: Doejenburg II, fase 2 in relatie tot Regionaal Programma Bedrijventerreinen 2019

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Het ligt niet voor de hand de € 10,1 miljoen ineens toe te voegen aan de algemene reserve. Het is logischer dit geleidelijk in gedeelten te doen.  

Is het haalbaar?
Op dit moment speelt de discussie over de landelijke PAS problematiek. Hierdoor kan het zijn dat er voorlopig geen omgevingsvergunning verleend kan worden en gegadigden de koop uitstellen waardoor de inkomsten later binnenkomen.

Aanvullende informatie
In 2016 is het Regionaal Programma Bedrijventerreinen vastgesteld. Daarin is de 2e fase (ruim 6 ha.) van bedrijventerrein Doejenburg II op ‘on hold’ gezet. Eerst moest blijken dat er vraag is naar bedrijfsterrein en dus uitgifte in de 1e fase. Zo niet, dan zou bij de herijking in 2019 de bestemming bedrijventerrein gewijzigd kunnen worden naar agrarische doeleinden. Dan geen inkomsten uit grondverkopen. Een risico dat middels de vorming van een voorziening van € 10,1 miljoen afgedekt werd.

Tot nu toe is 3,2 ha verkocht op het bedrijventerrein in de 1e fase. Daarnaast wordt op dit moment gesproken met diverse partijen over de verkoop van kavels bedrijfsterrein. Dat levert het volgende beeld op:

Type

Aantal hectare

Netto totaal uitgeefbaar (excl. wegen e.d.)

13,51

Verkocht

3,13

In optie totaal

4,61 (waarvan 0,9 concreet in optie)

Nog volledig vrij uitgeefbaar

5,77

In het huidige concept van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen 2019 wordt voorgesteld de 2e fase van Doejenburg II van ‘on hold’ naar harde planvoorraad over te hevelen, mede gelet op de verkopen en opties in de 1e fase.

De financiële voorziening  van € 10,1 miljoen is opgenomen, omdat het zeer onzeker was of de 2e fase wel uitgevoerd mocht worden en/of de bestemming van bedrijfsterrein afgeschaald zou worden naar agrarische doeleinden. Dat beeld is straks met de vaststelling van het RPB 2019 weg. Een geleidelijke  afname van de voorziening ligt dan ook voor de hand, omdat daarmee zeker is dat de gronden verkocht kunnen worden en de bestemming bedrijventerrein gehandhaafd blijft.

Proces tot vaststelling RPB 2019: Op 27 augustus is het laatste ambtelijk concept besproken. Na nog wat kleine aanpassingen zal in de eerste week van september het definitieve concept worden afgerond. Vervolgens wordt dit concept besproken tijdens het regionale portefeuille-overleg op 10 september.
Als er dan nog wijzigingen zijn door te voeren, wordt dat gedaan. Het definitieve eindconcept wordt daarna aan de 8 regiogemeenten aangeboden ter vaststelling. Dat zal uiterlijk in de laatste week van september zijn.

Behandeling in de gemeenteraad: De vergadering van 1 oktober is niet haalbaar. De Voorbespreking daarvoor is 17 september. Wel realistisch is tijdens de begrotingsraad op 12 november (mogelijk wel uitstel van 1 of 2 weken voor aanleveren stukken voor de  uiterste datum behandeling in college). De Voorbespreking van die vergadering is op 29 oktober. Uiteraard moeten de 7 andere gemeenten ook een behandeling in de raad plannen. Die data liggen vermoedelijk na de besluitvorming in onze gemeente. Tenslotte concludeert het algemeen bestuur van de regio de besluiten van de gemeenteraden over het RPB 2019.

12B: Actiever grondbeleid 12b Teisterbant en Hooghendijck

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Dit betreft versnelde uitgifte gronden en de verkoop van gemeentelijk vastgoed en gronden die we niet nodig hebben voor het uitvoeren van onze kerntaken.

Voor het project Teisterbant geldt: De inkomsten vanuit de gronden kunnen misschien een jaar eerder worden begroot. Dit zou minder rentekosten betekenen in 2021 en 2022. Maar er zijn een aantal risico’s die nog op het pad liggen die eerder kunnen leiden tot latere inkomsten zoals:

  • Het niet vaststellen van een bestemmingsplan;
  • Een mislukte aanbesteding aan de markt.

Voor het project Hooghendijck geldt: Er lopen al gesprekken om de inkomsten volgend jaar te krijgen in plaats van het verspreid ontvangen van de inkomsten over de jaren 2020 tot en met 2022. Dit levert minder rentekosten op. Op dit moment speelt alleen een discussie over de zogenaamde PAS problematiek. Hierdoor kan het zijn dat er voorlopig geen omgevingsvergunning verleend kan worden waardoor de inkomsten eerder later binnenkomen.

12B: Verkoop gemeentelijk vastgoed en (pacht)gronden

Hoeveel budgetruimte is mogelijk bij verkoop van gemeentelijk vastgoed?
Indien we in 2019, na instemming van college en gemeenteraad en overeenstemming met kopers, dorpshuis ’t Klokhuis kunnen verkopen, kan budgetruimte gerealiseerd worden. € 190.000 sloopbudget kan dan overgeheveld worden van 2019 naar 2020 en de incidentele opbrengst verkoop bedraagt € 237.000.

Dit betreft een eenmalig begrotingsvoordeel.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk bij verkoop van pachtgronden?
Deze maatregel levert in principe geen budgetruimte op, hoewel in eerste instantie lijkt dat wij een stille reserve te gelde kunnen maken maar de verkoop van pachtgronden is een moeizaam proces. Dit kost extra ambtelijke capaciteit waarbij het een vraag is of het verkoopbaar is en/of wenselijk is vanwege beleidsuitgangspunten.

Aanvullende informatie (verkoopopbrengsten pachtgronden)
Een regulier contract loopt af in 2019. Drie reguliere contracten hebben geen einddatum. Veertien geliberaliseerde contracten lopen af eind 2021. Uitgaande van een potentiele verkoopprijs van €3 leveren de reguliere contracten incidenteel €326.322 aan opbrengst op. De geschatte opbrengst van de geliberaliseerde contracten (uitgaande van een verkoopprijs van € 5) is € 1,5 miljoen.
Gevolg van eventuele verkoop is dat de pachtopbrengsten uit de meerjarenbegroting verdwijnen. Dit betekent een structureel nadeel. De pachtgronden hebben geen boekwaarde meer

ga terug