BEGROTING 2020

09. Overige budgetten

Zoekrichtingen begroting 2020

9. Overige budgetten

Context
Uit de begrotingsscan is een lijst gekomen van taakvelden en budgetten die het waard zijn om nader te bezien op budgetruimte. Dit kan zijn omdat het budget meerdere jaren achter elkaar een overschot heeft aan het einde van het jaar, of omdat er nog geld in het budget zit voor de uitvoering van oud beleid. De vraag van de raad is om deze ruimte bij deze zoekrichting vast te pinnen en eerst te presenteren.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Er is in totaal €423.000 mogelijk met ingang van 2020. Deze zijn structureel van aard, met uitzondering van onderdeel 8.

Nr.

Budget

Bedrag x €1000

1

Frontoffice (diverse budgetten postzaken)

42

2A

Advies (diverse budgetten bedrijfsvoering)

44

2B

Advies (huisadvocaat)

15

3

Backoffice (budget ICT)

68

4

Beheer

-

5

Regie en Projecten

-

6

Griffie

-

7A

Werk en Inkomen (huisvesting nieuwkomers)

15

7B

Werk en Inkomen (inkomensregelingen)

139

8A

Beleid (voorschoolse voorziening peuters)

18

8B

Beleid (diverse)

28

9A

STIB (samenkracht en burgerparticipatie)

10

9B

STIB (wijkteams)

11

9C

STIB (PGB Wmo)

33

Totaal

423

Wat zijn de overige effecten?
Ieder jaar worden de budgetten in de begroting opnieuw beoordeeld en onderbouwd. De budgetten worden daarbij verlaagd en verhoogd. Uiteindelijk zijn al deze aanpassingen onderdeel van het geactualiseerde begrotingssaldo voor het nieuwe jaar.

Dit jaar hebben we gelet op het verwachte begrotingssaldo opnieuw en zeer kritisch gekeken naar de bestaande budgetten. Dit resulteert in een besparing van de bestaande budgetten van €423.000,-. Dit lijkt heel veel (en dat is het ook), maar afgezet tegen de omvang van onze exploitatie van ruim € 60.000.000 is het 0,7%.

Wat zijn de risico’s?
Er zijn geen risico’s. De kosten die we maken kunnen worden opgevangen binnen de verlaagde budgetten.

ga terug