BEGROTING 2020

Balans komende jaren

ACTIVA
 (bedragen x 1.000)

jaarek
31-12-18

begroot
1-1-19

begr
1-1-20

begroot
1-1-21

begr
1-1-22

begr
1-1-23

PASSIVA

jaarek
31-12-18

begroot
1-1-19

begroot
1-1-20

begroot
1-1-21

begr
1-1-22

begr
1-1-23

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa 

0

0

0

0

0

Eigen vermogen:

Materiële vaste activa

40.673

46.726

46.433

45.204

44.088

42.544

Algemene reserves

3.454

4.487

4.500

4.458

4.918

4.918

Correctie voorziening "on
hold" Doejenburg

-10.112

- 10.112

- 10.112

- 10.112

- 10.112

-10.112

Bestemmingsres.

8.913

8.087

4.846

3.597

3.183

2.968

Correctie voorz. afwaardering
gemeentehuis

-3.901

-3.901

-3.901

-3.901

-3.901

-3.901

Vreemd vermogen:

Financiële vaste activa

663

661

545

427

309

305

Voorzieningen

12.404

11.713

13.430

12.600

13.597

14.017

Langlopende schulden

7.924

7.816

6.100

5.000

3.900

2.800

Totaal vaste activa

27.323

33.374

32.965

31.618

30.384

28.836

Totaal vaste
financieringsmid.

32.695

32.103

28.876

25.655

25.598

24.703

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden:

Onderhanden werk

10.964

10.785

8.629

7.566

5.168

3.532

Corr. voorz. verwachte verliezen

-4.442

- 4.239

-4.442

-4.442

-4.442

-3.532

Onderhanden werk gecorr.

6.522

6.546

4.187

3.124

726

0

Kortlopende uitzettingen

10.294

0

0

0

0

Kortlopende schulden

5.238

7.817

8.276

9.087

5.512

4.133

Liquide middelen
(financieringsoverschot)

121

0

0

0

0

Liquide middelen
(financiering kort)

4.000

0

0

0

0

0

Overlopende activa

701

0

0

0

0

Overlopende passiva

3.028

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

17.638

6.546

4.187

3.124

726

0

Totaal vlottende
passiva

12.666

7.817

8.276

9.087

5.512

4.133

TOTAAL-GENERAAL

44.961

39.920

37.152

34.742

31.110

28.836

TOTAAL-GEN

44.961

39.920

37.152

34.742

31.110

28.836

Gewaarborgde geldleningen

3.325

3.325

3.125

2.893

2.786

2.687

Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.

ga terug