BEGROTING 2020

Specificatie overhead

Met ingang van 2017 stelt het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) striktere eisen aan het in beeld brengen van de overhead. Om aan die eisen te voldoen hebben we op het taakveld overhead alle lasten en baten gecentraliseerd. Wat op het taakveld echter ontbreekt, is een specificatie van de lasten van deze overhead. Voor de specificatie van het totaalbedrag aan lasten verwijzen we daarom naar  onderstaande tabel. De hieronder gepresenteerde categorieën sluiten aan bij de notitie Overhead van de Commissie BBV en bevatten alle typen lasten (kapitaallasten, materiële budgetten en personeel).

Specificatie overhead (bedragen X € 1.000)

2020

 1. Leidinggevenden primair proces & bedrijfsvoering

781

 1. Financiën, toezicht en controle op eigen organisatie

755

 1. P&O / HRM

852

 1. Inkoop

60

 1. Interne en externe communicatie

229

 1. Juridische zaken

579

 1. Bestuurszaken en bestuursondersteuning*

0

 1. Informatievoorziening en automatisering

1.717

 1. Facilitaire zaken en Huisvesting

1.121

 1. Documentatie en informatie voorziening DIV

1.049

 1. Managementondersteuning primair proces

347

 1. Diversen

476

 Totaal

7.966

* In 2020 zijn de kosten van bestuurszaken en bestuursondersteuning doorberekend naar TV bestuur

Specificatie Overhead jaarrekening 2018

Werkelijk 2018

1. Advies (P&O, Juridisch, Communicatie en Financiën)

6.196

2. Directie (Organisatie ontwikkeling)

33

3. Frontoffice (DIV en Facilitaire zaken)

697

4. Backoffice (ICT en gemeentehuis; gebruikersgedeelte)

1.284

Totaal (Saldo: uitgaven -/- inkomsten)

8.210

In de jaarrekening 2018 is de opzet van de specificatie van de overhead anders dan in de begroting 2020. Hierdoor is op onderdelen vergelijken niet mogelijk. Als je naar het totaalbeeld kijkt blijkt dat de overheadkosten in 2018 hoger zijn dan in 2020. Dit komt o.a. doordat de kosten van bestuursondersteuning in 2020 zijn doorberekend naar het taakveld Bestuur.

ga terug