BEGROTING 2020

Overzicht van baten en lasten in de begroting

Omschrijving
(bedragen x 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 (t/m 2e
tweemaandsrapportage)

Begroting 2020

Programma / taakveld

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Inwonerszaken

23.336

- 5.896

17.440

22.461

- 5.910

16.551

23.876

- 5.455

18.421

Burgerzaken

678

- 482

195

982

- 464

518

526

- 290

236

Onderwijsbeleid / leerlingenzaken

800

12

812

1.275

-470

805

1.339

- 533

806

Sportbeleid en activering

0

0

0

25

0

25

0

0

0

Cultuurpres. -productie  -participatie

14

0

14

22

0

22

21

0

21

Media

174

0

174

147

0

147

150

0

150

Samenkracht en burgerpart.

1.259

0

1.259

1.528

- 80

1.448

1.518

0

1.518

Wijkteams

1.003

0

1.003

1.119

0

1.119

1.137

0

1.137

Inkomensregelingen

4.711

- 4.687

24

5.004

- 4.485

519

5.235

- 4.337

898

Begeleide participatie

2.918

- 353

2.565

2.230

- 138

2.092

2.363

0

2.363

Arbeidsparticipatie

397

- 92

305

461

0

461

477

0

477

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

739

- 24

715

625

0

625

792

0

792

Maatwerkdienstverlening 18+

2.842

- 270

2.573

2.460

- 273

2.187

2.670

- 295

2.375

Maatwerkdienstverlening 18-

5.749

0

5.749

4.623

0

4.623

5.694

0

5.694

Geëscaleerde zorg 18+

310

0

310

347

0

347

356

0

356

Geëscaleerde zorg 18-

599

0

599

442

0

442

466

0

466

Volksgezondheid

1.143

0

1.143

1.171

0

1.171

1.132

0

1.132

Ruimte

25.628

-12.881

12.748

23.406

- 8.915

14.491

23.755

- 9.250

14.505

Beheer overige gebouwen/gronden

895

- 277

618

1.040

- 201

839

674

- 177

497

Crisisbeheersing en Brandweer

2.039

0

2.039

2.058

0

2.058

2.135

- 20

2.115

Openbare orde en veiligheid

254

- 27

227

287

- 29

258

363

- 29

334

Verkeer en vervoer

4996

- 198

4.798

5.023

- 81

4.942

5.139

- 88

5.051

Parkeren

1

0

1

26

0

26

1

0

1

Openbaar vervoer

4

- 16

- 13

3

- 17

- 14

6

- 17

- 11

Economische ontwikkeling

219

0

219

194

0

194

214

0

214

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.988

- 1.681

307

1.021

- 861

160

1.460

- 1.400

60

Economische promotie

80

- 3

77

202

0

202

115

0

115

Onderwijshuisvesting

1.003

- 94

909

998

- 521

478

1.020

- 33

987

Sportaccommodaties

226

- 1

225

605

0

605

325

0

325

Musea

12

-1

11

12

0

12

12

0

12

Cultureel erfgoed

199

- 77

122

191

- 67

124

210

- 83

127

Openb. groen/(openlucht) recreatie

1.963

- 10

1.954

2.120

- 22

2.098

2.251

- 8

2.243

Riolering

2.306

- 2.653

- 347

2.373

- 2.722

- 349

2.464

- 2.819

- 355

Afval

1.734

- 1.964

- 229

1.788

- 2.016

- 228

2.091

- 2.335

- 244

Milieubeheer

171

- 73

97

261

- 55

206

211

- 55

156

Begraafplaatsen

372

- 386

- 14

347

- 389

- 42

331

- 365

- 34

Ruimtelijke Ordening

1.004

- 597

407

1.432

- 145

1.286

1.488

- 138

1.350

Grondexploitaties (niet bedrijven)

3.590

- 3.536

54

856

- 719

137

707

- 666

41

Wonen en bouwen

2.572

- 1.287

1.286

2.569

- 1.070

1.499

2.538

- 1.017

1.521

Bedrijfsvoering

2.807

- 236

2.571

2.317

- 183

2.134

3.288

- 118

3.170

Bestuur

1.766

- 194

1.572

1.704

- 140

1.564

2.135

- 99

2.036

Treasury

- 26

- 1

- 27

- 197

- 1

- 198

- 80

- 1

- 81

OZB Woningen

343

- 27

316

363

- 30

333

337

- 18

319

OZB niet-woningen

47

0

47

50

0

50

33

0

33

Belastingen overig

60

0

60

70

0

70

127

0

127

Algemene uitkering

2

0

2

3

0

3

3

0

3

Overige baten en lasten

615

- 14

601

324

- 12

312

733

0

733

Subtotaal

51.771

-19.013

32.759

48.184

- 15.008

33.176

50.919

- 14.823

36.096

Algemene dekkingsmiddelen

0

-37.873

-37.873

0

- 39.421

- 39.421

0

- 41.740

- 41.740

Overhead

8.605

- 998

7.607

9.665

- 1.189

8.476

8.923

- 957

7.966

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrag onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

60.376

-57.884

2.493

57.849

55.618

2.231

59.842

- 57.520

2.322

Mutaties reserves per programma:

- Inwonerszaken

0

- 571

- 571

341

- 2.078

- 1.737

0

- 549

- 549

- Ruimte

366

- 612

- 246

0

- 283

- 283

0

- 329

- 329

- Bedrijfsvoering

2.382

- 3.651

- 1.269

3.649

- 4.192

- 543

260

- 173

87

Resultaat (- = batig saldo)

63.124

-62.718

407

61.839

62.171

- 332

60.102

58.571

1.531

ga terug