BEGROTING 2020

Financiële analyse

In dit hoofdstuk leest u hoe we van het saldo bij de Kadernota 2020 komen tot het saldo van de primitieve begroting die wij u aanbieden. In onderstaande tabel doen we dit op hoofdlijnen.

Daarna nemen we per onderdeel een toelichting op met de belangrijkste mutaties per onderdeel (groter dan € 100.000). Voor een uitgebreide verschillenanalyse wordt verwezen naar de verschillen-analyse in het hoofdstuk Taakvelden.

Ontwikkeling saldo meerjarenbegroting

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld saldo mjb Kadernota 2020 - 2023

33 V

117 V

8 V

405 V

Wijzigingen exploitatiebudgetten 2020 -2023:

a) ruimte in budgetten

436 V

442 V

478 V

473 V

b) hogere baten

1.918 V

2.034 V

1.558 V

1.378 V

c) areaal uitbreiding

189 N

176 N

176 N

176 N

d) ontwikkeling/Verplicht (je kan er niet onder uit. bijv. contract)

2.464 N

2.080 N

2.106 N

2.119 N

e) ontwikkeling kosten verbonden partijen

573 N

664 N

707 N

744 N

f) lagere baten

266 N

275 N

292 N

311 N

g) specifieke kostensoorten bijvoorbeeld energiekosten /
    belastingen eigendommen / kosten AVRI

350 N

350 N

350 N

350 N

h) saldo mutaties investeringen, reserves, geldleningen

76 N

31 N

83 N

34 N

1.564 N

1.100 N

1.678 N

1.883 N

Saldo primitieve begroting 2020 - 2023

1.531 N

983 N

1.670 N

1.478 N

Bovenstaand saldo sluit aan met de financiële beschouwingen

a) ruimte in budgetten:            

 2020

2021

2022

 2023

- team Werk en Inkomen: inkomensregelingen

138 V

 117 V

 117 V

 117 V

- team: Backoffice: ict (automatisering)

 80 V

80 V

80 V

80 V

- team Advies: Financiën, HRM, Jur. zaken

60 V

85 V

121 V

116 V

- team STIB: samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams
  maatwerkdienstverlening 18+

  56 V

56 V

56 V

56 V

- diversen

102 V

104 V

104 V

104 V

Totaal

436 V

442 V

478 V

473 V

b) hogere baten:

 2020

2021

2022

 2023

- hogere algemene uitkering

1.428 V

1.507 V

1.084 V

904 V

- hogere opbrengst OZB

178 V

178 V

178 V

178 V

- hoger bijdrage dienstverlening ODR

100 V

100V

100 V

100 V

- diversen

212 V

249 V

196 V

196V

Totaal

1.918 V

2.034 V

1.558 V

1.378 V

c) areaal uitbreiding

 2020

2021

2022

 2023

Toename onderhoudskosten wegen, openbare verlichting en civiele  kunstwerken. De wegen is het grootse aandeel (93N)

106 N

106 N

106 N

106 N

diversen

83 N

70 N

70 N

70 N

Totaal

189 N

176 N

176 N

176 N

d) ontwikkelingen verplicht (waar je niet onder uit kan)

 2020

2021

2022

 2023

- team STIB; sociaal domein jeugd WMO

1.546 N

1.038 N

1.123 N

1.123 N

- team Advies: salariskosten (inclusief CAO 2019-2020)

392 N

488 N

 429 N

429 N

- team Werk en Inkomen

278 N

278 N

278 N

278 N

- diversen

248 N

276 N

276 N

289 N

Totaal

2.464 N

2.080 N

2.106 N

2.119 N

e) ontwikkeling kosten verbonden partijen

 2020

2021

2022

 2023

- bijdrage Werkzaak

405 N

448 N

491 N

535 N

- bijdrage aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

69 N

90 N

90 N

90 N

- bijdrage aan de Veiligheidsregio

87 N

115 N

115 N

99 N

- diversen

12 N

11 N

11 N

20 N

Totaal

573 N

664 V

707 V

744 V

f) Lagere baten

 2020

2021

2022

 2023

- lagere bijdragen inkomensregelingen

200 N

200 N

200 N

200 N

- lagere baten bestuursdwang en dwangsommen

20 N

30 N

40 N

50 N

- diversen

46 N

45 N

52 N

61 N

Totaal

266 N

275 V

292 V

311 V

g) specifieke kostensoorten

 2020

2021

2022

 2023

- hogere kosten AVRI (onderhoud buitengebied)

430 N

430 N

430 N

430 N

- lagere waterschapslasten i.v.m. uitspraak van de Hoge Raad

90 V

90 V

90 V

90 V

- diversen

10 N

10 N

10 N

10 N

Totaal

350 N

350 N

350 N

350 N

h) investeringen, reserves, geldleningen

 2020

2021

2022

 2023

- investeringen: toename kapitaallasten

63 N

18 N

66 N

16 N

- diversen

13 N

13 N

17 N

18 N

Totaal

76 N

31 N

83 N

34 N

ga terug