BEGROTING 2020

Verbonden partijen

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding
Gemeenten werken vaak samen bij de uitvoering van taken. Dat doen ze met verschillende organisaties. Als de gemeente een financieel belang heeft (er geld in steekt) én rechtstreeks invloed heeft op de besluiten van een organisatie, noemen we dat een "verbonden partij". Een organisatie die alleen subsidie ontvangt, is dus geen verbonden partij.

Ontwikkelingen

  1. Gemeenten voeren steeds meer taken uit. De rol van verbonden partijen wordt daarin belangrijker.
  2. Met de verbonden partijen is afgesproken dat zij hun begrotingen en jaarrekeningen tijdig aanleveren. De regiocoördinator draagt zorg voor de interne advisering hierover.
  3. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 besloot de gemeenteraad de samenwerking tussen gemeenteraad, het college en samenwerkingsvormen nader uit te werken. In mei 2019 nam de gemeenteraad vier moties aan, gericht op verbetering van de sturing en control van verbonden partijen. De uitwerking vindt in 2019 en 2020 plaats.

Risico's
De gemeente blijft beleidsmatig en bestuurlijk verantwoordelijkheid houden ten aanzien van deze partijen. De middelen die de gemeente ter beschikking stelt, gaan verloren in geval van faillissement van de verbonden partij. Bij financiële problemen van de verbonden partijen is de gemeente aansprakelijk.

Mogelijke risico's staan in de begroting van de verbonden partijen. Hiervoor reserveren ze vaak zelf middelen. De gemeente Buren reserveert € 140.000,- voor in het weerstandsvermogen, mocht een verbonden partij een beroep doen op middelen van de gemeente.

ga terug