BEGROTING 2020

04. Samenwerking belastinginning en heffing aangaan

Zoekrichtingen begroting 2020

4. Samenwerking belastinginning en heffing aangaan

Context
Uit de begrotingsscan blijkt dat de kosten die de gemeente Buren maakt voor het innen en heffen van belastingen ongeveer het dubbele zijn van die van vergelijkbare gemeente. Het betreft een simpele taak en een eenduidig proces en andere gemeenten hebben hier vaak de samenwerking opgezocht, wat leidt tot een aanzienlijke besparing op de kosten. Er zijn verschillende voorbeelden van samenwerkingsverbanden die een goede opbrengst hebben en gemiddeld genomen lagere kosten.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Deze zoekrichting levert geen directe budgetruimte op voor de meerjarenbegroting. Een mogelijkheid is wel dat het financieel voordeel oplevert, maar daarvoor zal het scenario verder uitgewerkt moeten worden.

Wat zijn de voordelen?
Een voordeel van toetreden kan zijn het verminderen van de kwetsbaarheid in uitvoering, bij het tijdelijk uitvallen van vaste medewerkers. Een ander voordeel is de 1-loketgedachte: alle belastingaanslagen worden verenigd op één belastingaanslag zodat het voor een inwoner helder is, en hij niet voor verschillende belastingen bij verschillende adressen hoeft aan te kloppen. Ook op andere afdelingen/kostenposten zal meer ruimte ontstaan, zoals bij de portokosten, drukwerk, TIC en Financiën. De exacte financiële besparing moet nog onderzocht worden.

Wat zijn de nadelen?
Nadelig is mogelijk de kwaliteit van de uitvoering en daarmee een vermindering in burgerwaardering. Deze ligt in Buren volgens de Waarderingskamer op een hoger niveau (goed) dan bij de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) (voldoende). Een ander mogelijk nadelig effect is dat de gemeente de regie ervoor zal moeten zorgen dat zij de regie houdt en kan blijven sturen op kwaliteit. Invloed uitoefenen op beleid en kosten kan alleen als alle partijen samenwerken.

Is het haalbaar?
Ja, het is haalbaar. Er zal een traject gestart moeten worden, waarbij een scenario uitgewerkt wordt en de onderhandelingen gestart. Ook in de organisatie zal een plan gemaakt en uitgevoerd moeten worden om de overstap soepel te kunnen maken en goed te laten landen bij medewerkers en organisatie. Daarvoor zal wel capaciteit beschikbaar moeten zijn.

Aanvullende informatie
Uit de bevindingen van JE Consultancy blijkt dat de kosten die de gemeente Buren maakt voor het innen en heffen van belastingen ongeveer dubbel zijn van die van vergelijkbare gemeenten. Dit is niet het beeld wat wij hebben als wij deze kosten vergelijken met gemeenten binnen de regio Rivierenland.

Deze zoekrichting levert geen directe budgetruimte op voor de meerjarenbegroting. De mogelijkheid is er wel dat het financieel voordeel oplevert, maar daarvoor zal het scenario verder uitgewerkt moeten worden.

Een samenwerking in de regio zou een alternatief kunnen zijn. Voor de gemeente Buren is de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) de meest voor de hand liggende. De BSR heeft recentelijk een kostenindicatie gegeven wat de kosten zijn wanneer de BSR de belastingtaken van de gemeente Buren over neemt, inclusief de overname van 2,5 fte’s (4 medewerkers). De jaarlijkse bijdrage in dit voorstel bedraagt voor de gemeente Buren €329.000. Bij een overdracht van belastingtaken moet ook rekening gehouden worden met achterblijvende taken als regieambtenaar, opstellen verordeningen, toeristenbelasting, lijkbezorgingsrechten en het aanleveren van gegevens die nodig zijn voor de volledigheid van de administratie. De achterblijvende kosten voor de uitvoering van deze taken bedragen op basis van de huidige uitvoering €75.391. De totale kosten na overdracht van taken bedragen derhalve €404.391 (€329.000 + €75.391).

De huidige kosten bedragen: personeel (€285.423), inhuur derden (€54.496) en ICT (€65.000). Totaal €404.919 jaarlijks.
Toetreden als deelnemer bij de Belastingsamenwerking Rivierenland leidt niet tot een besparing op de uitvoeringskosten voor het heffen en innen van belastingen.

Een voordeel van toetreden kan zijn het verminderen van de kwetsbaarheid in uitvoering, bij het tijdelijk uitvallen van vaste medewerkers.

Een ander voordeel is de 1 loket gedachte: alle belastingaanslagen worden verenigd op één belastingaanslag zodat het voor een inwoner helder is, en hij niet voor verschillende belastingen bij verschillende adressen hoeft aan te kloppen.

Ook op andere afdelingen/kostenposten zal meer ruimte ontstaan, zoals bij de portokosten, drukwerk, TIC en Financiën. De exacte financiële besparing hier, moet nog onderzocht worden.

Nadelig is mogelijk de kwaliteit van de uitvoering. Deze ligt in Buren volgens de Waarderingskamer op een hoger niveau (goed) dan bij de BSR (voldoende).

Een ander mogelijk nadelig effect is dat de gemeente de regie ervoor zal moeten zorgen dat zij de regie houdt en kan blijven sturen op kwaliteit. Invloed uitoefenen op beleid en kosten kan alleen als alle partijen samenwerken.

De BSR verstrekt een 3-jarige compensatie voor de frictiekosten voor nieuwe toetreders. Dit verlaagd de jaarlijkse kosten voor de eerste drie jaar. De hoogte hiervan is niet bekend.

Evenals bij de overige gemeenschappelijke regelingen is er sprake van een vereveningsregeling. Indien er sprake is van meer of minder kosten, worden deze verdeeld over de deelnemende partijen.
Vanaf het moment van voering voor ten minste 3 jaar, daarna zal de besparing opnieuw berekend moeten worden. Dit is nog exact uit te zoeken.

ga terug