BEGROTING 2020

11. Bestemmingsreserves analyseren

Zoekrichtingen begroting 2020

11. Bestemmingsreserves analyseren

Context
Voor de begrotingsscan is een analyse gemaakt van het meerjarige verloop van het saldo de bestemmingsreserves van de gemeente Buren. Hieruit blijkt dat er een behoorlijk bedrag lijkt ‘vast’ te zitten in de bestemmingsreserves, doordat er meerjarig geen mutaties plaats lijken te vinden.

De gemeente Buren lijkt dus over ’bevroren vermogen’ te beschikken. Daarom wordt geadviseerd een analyse van de vermogenspositie en de bestemmingsreserves (niet zijnde dekkingsreserves voor kapitaallasten) van de gemeente Buren te doen en daarbij te onderzoeken of het mogelijk is een gedeelte hiervan in te zetten voor het realiseren van ambities en doelstellingen (nieuw beleid).

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
De volgende bestemmingsreserves kunnen (gedeeltelijk) vrijvallen:

  • OBR I&A-plan 2017-2021 €100.000, zie zoekrichting ICT.
  • OBR overlopende posten jaarrekening:
    • Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen Buitengebied en De Kernen € 220.000;
    • Opheffen bereikbaarheidsknelpunten parkeren Buren € 45.000 (Bed en Breakfast problemen met parkeren in Buren);
    • Versterken Limes door de bouw van Limestorens € 100.000;
    • Bewegen voor ouderen € 35.000.

De bedragen kunnen in 2020 vrijvallen en zijn incidenteel van aard.

Wat zijn de overige effecten?
Het gaat om eenmalig geld (incidenteel) uit een reserve. Dat kan het beste ingezet worden voor incidentele uitgaven. Bijvoorbeeld incidenteel nieuw beleid.

Dit eenmalige geld onttrekken we uit een reserve (spaarpotje). Dit betekent dat we in de toekomst onverwachte tegenvallers minder kunnen opvangen. Deze aanpassing heeft dus effect voor het weerstandsratio (financieel kengetal)

Is het haalbaar?
Ja, het is incidenteel en kan dus worden ingezet voor incidentele zaken (nieuw beleid). De gemeenteraad beslist hierover.

Wat zijn de risico’s?
Er zijn geen risico’s. Het betreft geld dat gereserveerd is voor oud beleid, of oude taken die we niet meer gaan uitvoeren.

ga terug