BEGROTING 2020

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Stand reserves per 31/12
(x € 1.000)

Werkelijk
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

Algemene reserve

Algemene reserve

704

1.781

1.048

1.508

1.508

1.508

Algemene reserve (geblokkeerde
gedeelte weerstandsvermogen)

2.749

2.719

3.410

3.410

3.410

3.410

Overige bestemmingsreserve

Omgevingsgerichte uitgaven &  
bovenplanse verevening

536

536

536

536

536

536

Overlopende posten

1.570

711

216

137

157

177

Maatschappelijke investeringen

110

0

0

0

0

0

Beheer en onderhoud Tollewaard

1.347

60

30

10

0

0

Deelfonds sociaal domein

2.581

844

729

654

654

654

Informatie- & auto. plan '17-'20

470

331

179

128

78

28

Frictiekosten organisatie

0

269

0

0

0

0

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

Gemeentehuis

191

160

144

128

112

96

Heractivering riolering

1.043

929

817

704

592

480

Afbouw verplichting sport /dorpshuis

60

43

25

8

4

0

Kapitaallasten IHP 2007-2016

650

625

601

576

552

527

Onderdreef Buren

355

337

320

302

284

266

Totaal reserves

12.366

9.345

8.055

8.101

7.887

7.682

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle
  toekomstige afschrijvingen.
Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.

ga terug