BEGROTING 2020

Opzet en samenhang

De programmabegroting 2020 is opgebouwd uit 6 strategische opgaven, 3 programma's en 46 taakvelden.
Een strategische opgave is een meerjarige opgave die dwars door de programma’s en taakvelden van de programmabegroting heenloopt. Per strategische opgave benoemen we speerpunten voor de komende jaren. Vanuit de speerpunten benoemen we doelen en beschrijven we wat we willen bereiken in 2020. Deze doelen werken we uit in prestaties. Die geven weer wat we in 2020 gaan doen om de doelen te bereiken. Ook geven we bij de strategische opgaven aan wat het kost om deze doelen en prestaties te halen. Tot slot doen we enkele voorstellen voor nieuw beleid. Deze voorstellen doen we om de uitvoering van de strategische opgaven, het coalitieakkoord en de organisatieontwikkeling mogelijk te maken.
Een programma is een samenhangend geheel van taakvelden en is in de begroting het niveau waarop de raad de budgetten in de begroting autoriseert om de basistaken uit te voeren.
Een taakveld is een samenhangend geheel van activiteiten en taken en hangt onder een programma. Het kan ook verbonden zijn aan een strategische opgave. De invloed die de gemeente heeft op het al dan niet uitvoeren van een taak, is afhankelijk van de wettelijke verplichting. Per taakveld geven we de basisinformatie over (wettelijke) taken, ontwikkelingen en risico’s, uitgaven en inkomsten en kengetallen en indicatoren voor 2020.

Het laatste onderdeel van de Programmabegroting 2020 is de financiële begroting. Hier vindt u naast diverse financiële overzichten het totaaloverzicht met voorstellen nieuw beleid, het meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen, de vervangingsinvesteringen en de subsidies. Behalve de financiële mutaties ten opzichte van de stand van de kadernota 2019, geven we hier ook inzicht in de financiële kengetallen.

ga terug