BEGROTING 2020

Uitgangspunten begrotingsjaar

Begroting

2018

2019

2020

Wetgeving

Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente.

Eigen besluitvorming

Financiële verordening 212 gemeente Buren

Kengetallen per

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

Aantal inwoners

26.348

26.365

26.568

Aantal woonruimten

10.846

10.915

10.989

Rentepercentages:

Vrije algemene reserves

0%

0%

0%

Reserve besteed

0%

0%

0%

Voorzieningen grexen 

0%

0%

 0%

   (vorming tegen NCW ¹)

Renteomslag:

·  investering

1%

0,50%

0,25% 

·  grondexploitatie

1%

0,50%

0,25% 

Financieringsbehoefte

tekort

tekort

tekort

Personeelslasten per

1-6-2017

1-7-2018

1-7-2019

Salarispeil (stijging)

3,25% salaris

 2,5% salaris

6,25% (conform CAO trapsgewijs in 2019-2020) 

Functies/ vacatures

Max functionele schaal

Max functionele schaal

Max functionele schaal 

Totale formatie

135,75 fte

137,69 fte

139,34 fte 

waarvan N-Betuwe / ODR

- 7,22 fte

- 7,23 fte

- 7,12 fte 

Formatie griffie

+ 2,34 fte

+ 2,38 fte

+ 2,38 fte 

Generaal totaal

130,87 fte

132,84 fte

134,60 fte 

Ziektevervanging

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom 

Opleidingsbudget

1,9% van de loonsom

1,9% van de loonsom

1,9% van de loonsom 

Overig:

Prijsindex:

Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

·  algemeen

1,40%

2,40%

2,50%

·  GWW (voor Wegen en Grondexploitaties)

3,00%

2,50%

2,50%

Stelpost:

·  onvoorzien

€ 0

€ 0

€ 0 

   ·  IndividueelKeuzeBudget²

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000 

   ·  korting BTW-cf

€ 0

€ 183.000

€ 231.000 

BTW percentage: - Laag

6%

9%

9% 

                            - Hoog

21%

21%

21% 

Uitvoering btw compensatiefonds

Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen van de belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting.

BTW percentage gemengde kosten

90% compensabel

 90% compensabel

89,87% compensabel 

2% verrekenbaar

 2% verrekenbaar

1,36% verrekenbaar 

Energiekosten

Gemiddeld verbruik afgelopen jaren x tarief contract (centrale inkoop).

Gemeenschappelijke regelingen

Zie D.030813: totaal stijgen de kosten van alle Gemeenschappelijke Regelingen vanaf 2020.

Actuele beheerplannen:

-  Wegen ³

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

-  Civiele kunstwerken ³

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

-  Groen ³

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010

-  Riolering (financiële
   actualisatie) ³

GRP 2017

GRP 2017

GRP 2017

-  Openbare verlichting ³

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013

-  Begraafplaatsen ³

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2008

-  Gemeentelijk vastgoed

Beheerplan 2017

Beheerplan 2017

Beheerplan 2017

-  Schoolgebouwen

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

¹ Netto Contante Waarde
² We ramen de loonkosten inclusief het bedrag voor het IndividueelKeuzeBudget (IKB). In de praktijk nemen medewerkers verlof op uit het IKB. Het IKB keren we dan niet uit in geld. Op basis van de werkelijkheid 2016 verlagen we de salariskosten met deze stelpost.
³ In 2015 stelde u de Integrale visie openbare ruimte vast. Hiermee gaf u de opdracht voor het harmoniseren van de beleid en beheerplannen naar één integraal beleidsplan voor de openbare ruimte. In 2016 zijn alle beheerplannen met het IBOR gecombineerd.  

ga terug