BEGROTING 2020

Overzicht incidentele baten en lasten in de begroting

Presentatie van het structureel begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Saldo begroting ( saldo baten en lasten voor verrekening reserves)

- 2.322

- 935

- 1.884

- 1.682

Toevoeging en onttrekking aan reserves

+ 791

- 47

+ 215

+ 205

Saldo begroting (saldo baten en lasten na bestemming)

- 1.531

- 982

- 1.669

- 1.477

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

+ 1.199

+ 356

- 381

- 371

Structureel saldo begroting  (saldo baten en lasten)

- 332

- 626

- 2.050

- 1.848

Nadere toelichting incidentele baten en lasten per programma:

Programma - Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Incidentele lasten

Inwonerszaken

- Uitwerkingsprogramma Burense visie op het kind

40

Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019

- Leefbaarheidsbudget

30

Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019

- Kerngerichte zorg

50

Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019

- Tekort sociaal domein

750

Eenmalig tekort conform uitgevoerd extern onderzoek

Ruimte

- Budget voor beheer Essen

36

22

Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2018.
Extra onderhoud als gevolg van essentaksterfte

- Duurzame instandhouding klompenpaden

16

Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019

- Actualiseren bestemmingsplannen

114

99

Budget bestemd  voor 10-jarige actualisatie

- Inhuur projectleider Omgevingswet

65

- Implementatiekosten Omgevingswet

360

285

Reeds besloten bij begroting 2019 (coalititeakkoord)

- Diverse kleine posten

18

7

Bedrijfsvoering

- Representatiekosten

25

Budget voor  Kersenparty en viering 75 jaar bevrijding

- Diverse functionarissen

380

59

Diverse functies alleen voor het jaar 2020.

- Frictiekosten organisatie

269

Eenmalige frictiekosten voormalige teamleiders.

- ODR ICT

157

157

157

157

ICT uitvoeringskosten voor de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt.

- Storting algemene reserve

240

460

Conform begrotingsvoorschriften: stortingen met reserves zijn in basis incidenteel.

- Storting reserve Overlopende posten

20

20

20

20

Reservering actualisatie bestemmingsplannen

- Diverse kleine posten

14

Subtotaal incidentele lasten

2.584

1.109

177

177

Incidentele baten

Ruimte

- Opbrengst verkopen gronden en panden

- 30

- 30

- 30

- 30

Conform begrotingsvoorschriften: deze type  inkomsten zijn in basis incidenteel.

- Diverse posten

- 13

- 11

Bedrijfsvoering

- Bijdrage ODR ICT

- 518

- 518

- 518

- 518

Bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland ICT. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt.

- Diverse posten

- 14

- Onttrekking algemene reserve

- 68

Reeds besloten als dekking van incidenteel nieuw beleid begroting 2019.

- Onttrekking reserve overlopende posten

- 114

- 99

Eenmalige dekking actualiseren bestemmingsplannen

- Onttrekking reserve sociaal domein

- 22

Reeds besloten als dekking van incidenteel nieuw beleid begroting 2019.

- Onttrekking reserve sociaal domein

- 182

Reeds besloten als eenmalige dekking tekort sociaal domein bij de begroting 2019.

- Onttrekking reserve sociaal domein

- 125

- 75

Reeds besloten als dekking formatie uitbreiding Zorg & veiligheid / Kerngerichte zorg bij de begroting 2019.

- Onttrekking reserve beheer/ onderhoud Tollewaard

- 30

- 20

- 10

Reeds besloten bij de begroting 2019 als aflopende dekking structurele lasten.

- Onttrekking reserve Frictiekosten organisatie

- 269

Ter dekking van eenmalige frictiekosten van voormalige teamleiders.

Subtotaal incidentele baten

-1.385

- 753

- 558

- 548

Totaal incidentele baten en lasten

+1.199

+ 356

- 381

- 371

De concept begroting 2020 - 2023 is structureel niet sluitend. Houden we rekening met het door de gemeenteraad vastgestelde nieuw beleid en besloten  zoekrichtingen en dekkingsvoorstellen dan ontstaat het volgende meerjaren perspectief:

Presentatie van het structureel begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Saldo begroting ( saldo baten en lasten voor verrekening reserves)

- 933

441

- 181

- 345

Toevoeging en onttrekking aan reserves

+ 1.291

- 47

+ 215

+ 205

Saldo begroting (saldo baten en lasten na bestemming)

+ 358

+ 394

+ 34

- 140

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

- 51

+ 356

- 708

- 698

Structureel saldo begroting  (saldo baten en lasten)

+ 307

+ 750

- 674

- 838

De begroting 2020 is hiermee reëel en structureel sluitend. Dit komt hoofdzakelijk door de volgende voorgestelde zoekrichtingen die incidenteel van aard zijn:

Programma - Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Saldo incidentele baten en lasten voor zoekrichtingen / voorgestelde bezuinigingen

+ 1.199

+ 356

- 381

- 371

Zoekrichtingen

- Bestemmingsreserves analyseren

- 500

Conform begrotingsvoorschriften: onttrekking uit reserves zijn in basis incidenteel.

- Algemene uitkering Jeugd

- 327

- 327

Betreft een extra uitkering waarbij landelijk moet blijken of de uitkering ook daadwerkelijk komt.

Dekkingsmogelijkheden

- Inzet gelden Doejenburg voor hogere kosten sociaal domein

- 750

Betreft een eenmalige onttrekking uit een voorziening.

Saldo incidentele baten en lasten na zoekrichtingen / voorgestelde bezuinigingen

- 51

+ 356

- 708

- 698

ga terug