BEGROTING 2020

Financiering

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding
Deze paragraaf geeft inzicht in de financieringsactiviteiten en de beleidsvoornemens ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het vermijden en beheersen van risico's op het gebied van financiering vormen een verplicht begrotingsonderdeel op basis van de Wet Fido. De nadruk ligt op het bieden van inzicht in de uitvoering van de treasuryfunctie. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn de financiering van het gemeentebeleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Ontwikkelingen
De wettelijke kaders voor beheersing van de financiële risico's uit de Wet Fido zijn verder uitgewerkt in het gemeentelijke uitvoeringsbesluit, het Treasurystatuut gemeente Buren 2018.

Alle rentebaten en lasten worden gepresenteerd onder het taakveld Treasury. In 2020 is het saldo op dit taakveld € 183.000 positief.

Omslagrentepercentage
Op basis van de BBV-regels uit de Notitie Rente 2017 houden we in 2020 het gemiddelde rentetarief van 0,25% aan als rentelast (omslagrentepercentage) over de investeringen. Het gemiddelde rentetarief wordt berekend over de te verwachten rente over de kort- en langlopende leningen in 2020.
Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Het omslagrentepercentage wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa.

Het omslagrentepercentage moet op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage.

Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte neemt de komende jaren af. Onze gemeente doet weinig nieuwe investeringen in  bijvoorbeeld bouwprojecten of automatisering. In samenhang daarmee neemt de totale langlopende leningportefeuille af.

Rentetarieven
Daarnaast is de verwachting dat de werkelijke rentetarieven voor langlopende leningen in 2020 op ongeveer hetzelfde extreem lage niveau als in 2019 zullen blijven, tenzij de ECB het rentebeleid wijzigt. Bedoeling van dit rentebeleid  is het investeringsniveau, ook van de overheden, omhoog te brengen.

Risico's
Renterisico
Het grootste risico op het gebied van financiering is het renterisico. Dit renterisico lopen we op het moment dat we langlopende leningen aantrekken (en eventueel uitzetten) bij veranderingen in de hoogte van de rente. Rente is de prijs voor het lenen van geld. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering van langlopende leningen te beheersen. Hoe meer de aflossing van de leningen in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij de herfinanciering.

Kasgeldmiet
Ook moeten we voldoen we aan de wettelijke kasgeldlimiet. We mogen niet meer kasgeld opnemen dan 8,5% van het bedrag van de exploitatielasten in de begroting bij aanvang van het boekjaar. Voor 2020 is de kasgeldlimiet € 5,0 miljoen.

Liquiditeitsrisico
We lopen geen liquiditeitsrisico omdat we als gemeente voldoende leningen aan kunnen trekken waarmee we steeds tijdig aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

ga terug