BEGROTING 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding, ontwikkelingen en risico's

Inleiding
In deze paragraaf geven we het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en de vertaling van de financiële consequenties naar de begroting aan. Per kapitaalgoed gaan we in op het beleidskader, de middelen, de begroting en de stand van de voorziening.

Ontwikkelingen
Medio 2020 presenteren we aan de raad integraal alle beheerplannen openbare ruimte en vastgoed. De beheerplannen tonen effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. Het is een document waarin informatie is te vinden hoe wij als gemeente het beheer hebben geregeld. Naast de kwantiteit van het areaal geeft het ook inzicht in de kwaliteit, de kosten en hoe en wanneer het onderhoud moet worden uitgevoerd.
In de laatste MR van 2019 vragen we de gemeenteraad om het huidige beheerplan openbare verlichting met een jaar te verlengen, zodat deze meegenomen kan worden in de integrale aanbieding medio 2020.

In 2020 presenteren we de raad de nieuwe mobiliteitsvisie, die onderdeel is van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Hierin worden de wensen van zowel de inwoners als van college en raad meegenomen. Vervolgens levert dit input voor de nieuwe beheerplannen die we ook in 2020 aan de raad voorleggen.
In deze begroting 2020 zijn eventuele gekozen maatregelen niet financieel ingerekend.

We zien een ontwikkeling om lichtmasten en andere gemeentelijk objecten in de buitenruimte te gebruiken om het 5G netwerk op uit te rollen. Vanuit de telecomwetgeving is er de wens om minder antennes te plaatsen en toch een goede netwerkdichtheid te hebben.
Momenteel ligt er een wetsvoorstel om hiervoor gebruik te maken van gemeentelijke objecten, zoals lichtmasten. Gevolg is dat wij minder zeggenschap hebben over de lichtmast. Andere partijen kunnen dan besluiten nemen die wijzigingen geeft in onze buitenruimte.

In het buitengebied worden er in 2019 de nodige werkzaamheden uitgevoerd in de bermen door de aanleg van glasvezel. Om de wegen en bermen op een goede manier in stand te houden is het denkbaar dat er meer beschoeiing geplaatst moet worden. Dit kan extra uitgaven in aanleg en onderhoud met zich meebrengen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2020.

Momenteel worden op de armaturen van onze lichtmasten  steeds vaker connectoren gebouwd. Hierop kunnen diverse zaken worden aangesloten zoals bewegingsmelders, verkeerstellers, camera's, et cetera. Vooralsnog maken we geen gebruik van extra zaken aan de lichtmast, maar de armaturen worden deels al wel (standaard) van een zogenaamde zhaga connector voorzien.

Het plaatsen van kunststof beschoeiing is ons goed bevallen, de extra kosten zijn minimaal maar uitvoeringstechnisch kan e.e.a. nog verbeterd worden. In de toekomst plaatsen we bij lagere beschoeiingen de kunststof variant. Doorontwikkeling is denkbaar om ook de hogere beschoeiingen in kunststof uit te gaan voeren.

In de Startnotitie Klimaatvisie Gemeente Buren staan de internationale afspraken over de vermindering van de CO2 uitstoot. In de uitvoering zal moeten blijken hoe die worden ingevuld en wat daar de financiële gevolgen van zijn.
In het kader van de energietransitie vraagt de regie op het beheer van de ondergrond (kabels, leidingen, riolering, etc.) in de toekomst extra en wellicht andere aandacht.

Risico's
Voor de uitvoering van het IHP zijn in de toekomst naar verwachting extra substantiële financiële middelen noodzakelijk die momenteel niet zijn begroot. De hoogte van de benodigde bedragen kan pas nauwkeurig bepaald worden als er keuzes zijn gemaakt over wat we wel en niet gaan doen en er besluitvorming  is geweest over de het IHP beleidskader. Dit hebben we als risico benoemd in de paragraafweerstandsvermogen en risicobeheersing.

Mocht de raad besluiten om het rehabiliteren van wegen uit te stellen dan gaan de kosten groot onderhoud van wegen omhoog.

In de begroting 2020 is geen budget opgenomen voor vervanging openbaar groen. In 2020 bieden we de gemeenteraad een geactualiseerd beleidsplan openbaar groen aan. Hierin nemen we een advies op om gelden te reserveren om te komen tot een duurzame en robuuste groene openbare ruimte. Mocht de raad dit verzoek niet toekennen, dan is ons openbaar groen niet voorbereid op duurzame inrichting en klimaatadaptatie.

Als gemeente hebben we momenteel niet tot nauwelijks strategische grondposities. Voor de langere termijn kan het risicovol zijn, omdat het op gespannen voet kan staan met beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld IHP, sociale woningbouw, bedrijventerreinen).

Verduurzaming van ons vastgoed is een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren. Dit vergt financiële investeringen die nog niet zijn begroot. In 2020-2021 zal een Duurzaam MJOP aan de raad worden voorgelegd. Belangrijke input voor de Duurzaam MJOP zijn de zogenaamde energiescans die in 2019 worden uitgevoerd.

Eind 2019 bieden we de gemeenteraad het geactualiseerde beleidsplan begraafplaatsen aan. Hierin geven we een aantal adviezen om verdere uitputting van de voorziening te voorkomen. Ook benoemen we een aantal zoekrichtingen dat begraven in onze gemeente aantrekkelijker maakt. Ook leggen we een aantal opties aan de raad voor over het onderhoud en beheer van onze begraafplaatsen en gebouwen. De eventuele investeringen zijn als nieuw beleid meegenomen in de begroting van 2020.

De uitkomsten van de zogenaamde klimaatstresstesten moeten nog vertaald worden naar investeringsprogrammering.

Avri is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte. De uitvoering bleef het afgelopen jaar binnen de vastgestelde beeldkwaliteit. Het is een aandachtspunt voor Avri om de werkzaamheden binnen het vastgestelde budget uit te voeren.

ga terug