BEGROTING 2020

06. Bouwleges, ruimtetarieven onderzoeken

Zoekrichtingen begroting 2020

6. Bouwleges, ruimtetarieven onderzoeken

Context
Bouwleges mogen niet hoger zijn dan kostendekkend. Er bestaat een mogelijkheid dat kosten worden gemaakt welke nog niet verrekend zijn in de bouwleges.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Deze zoekrichting levert geen directe budgetruimte op voor de meerjarenbegroting. De bouwleges in de Gemeente Buren zijn maximaal kostendekkend (2019: 99,78%). Het is wettelijk zo geregeld dat ze niet hoger dan kostendekkend mogen zijn. Er zit dus geen budgetruimte in het verhogen van de bouwleges.

Aanvullende informatie
We onderzoeken naar aanleiding van deze zoekrichting nog of alle toegerekende lasten volledig zijn toegerekend aan het product bouwleges zoals omschreven in het actuele productenboek van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en in de toegerekende uren RO van het team Beleid.

Voor 2021 is het van belang om het product bouwleges geheel opnieuw in te richten op basis van de vereisten van de nieuwe Omgevingswet, in nauwe samenwerking met de regiogemeenten. Er gaat veel veranderen. Daar wordt rekening mee gehouden bij de raming van baten en lasten in de begroting van 2021.

ga terug