BEGROTING 2020

13. A. Budgetruimte oud beleid (AVRI)

Zoekrichtingen begroting 2020

13A. Budgetruimte AVRI

Context
Sinds 2012 wordt het onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling AVRI. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van gemaakte kwaliteitsafspraken. Vooruitlopend op de beheerplannen die worden opgesteld door de afdeling Beheer is er een aantal zoekrichtingen te benoemen voor bezuiniging. Deze hebben echter wel effect op de kwaliteit van de openbare ruimte.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
In 2020 kan €190.000 bespaard worden, in 2021 en verder is dat structureel €145.000. Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde maatregelen, financiële effecten en risico’s.

Maatregel

Toelichting

Financieel effect

Risico

Andere wijze van ruimen slootvuil

Door middel van het op een andere wijze van het opruimen van het vrijgekomen slootvuil uit de maaironde van 2019 levert dit in 2020 een besparing op.

-/- €50.000 in 2020

Geen

Aanpassen frequentie uitmaaien deel C-watergangen

Binnen de gemeente zijn c-watergangen waarop geen jaarlijkse onderhoudsplicht rust. De frequentie van het uitmaaien van deze watergangen kan omlaag worden gebracht naar 1x per 2 jaar.

-/- €15.000 structureel

Geen

Deel watergangen uitmaaien, niet opruimen door gemeente maar door aangrenzende perceelhouder

Jaarlijks worden de watergangen uitgemaaid, op basis van de keur moeten aangrenzende eigenaren ieder de helft van de watergang maaien en het maaisel opruimen. De gemeente Buren doet echter al jaren 100% maaien en opruimen. Voorgesteld wordt om de gemeente de watergang te laten maaien en het vrijgekomen materiaal bij de andere perceelhouder neer te zetten waarna zij moeten opruimen. Aangezien dit het nodige vraagt aan communicatie en uitzoekwerk zal in 2020 de bezuiniging lager zijn.

-/- €20.000 in 2020.
-/- €50.000 in jaren daarna

Aangezien de gemeente reeds jaren deze werkwijze voert kan het zijn dat de perceeleigenaren dit niet accepteren en dus voor onrust zorgen.

Aanpassen maaibeleid bermen

In het kader van biodiversiteit is het wenselijk om de frequentie van het maaien van de bermen aan te passen. Hierbij worden (delen van) de bermen niet meer jaarlijks gemaaid maar 1x per 2 of 3 jaar (afhankelijk van zicht en bereikbaarheid watergang).

-/- €30.000 structureel

Beeld van de bermen veranderd doordat zij hoger blijven, mogelijk reacties vanuit de maatschappij hierop.

Aanpassen kwaliteitsniveau maaien gazons

De kwaliteit van het maaien van de gazons kan worden verlaagd van B naar C niveau, dit houdt concreet in dat de gazons ¼ minder worden gemaaid.

-/- €35.000 structureel

Maatschappelijk risico, aanpassing beleid

Kwaliteit hagen knippen

De kwaliteit van het knippen van de hagen kan worden verlaagd van B naar C niveau, dit houdt concreet in dat dit nog maar 1x per jaar wordt gedaan in plaats van 2x.

-/- €15.000 structureel

Maatschappelijk risico, aanpassing beleid, veiligheid ivm zicht

Onderhoud plantsoenen op juiste niveau

Door AVRI worden de plantsoenen op een te hoog niveau onderhouden, dit wordt veroorzaakt door de werkethiek van de betrokken medewerkers. Door aanpassing van de aansturing en werkmethodiek wordt de kwaliteit geleverd die het zou moeten zijn.

-/- €25.000 (in 2020 bepalen of een structurele bezuiniging mogelijk is)

Mogelijk reacties vanuit bewoners aangezien er wel een kwaliteitsverschil zichtbaar gaat zijn. Dit komt echter doordat jaren te hoge kwaliteit is geleverd.

Wat zijn de overige effecten?
De kwaliteit van de openbare ruimte neemt af. De voorgestelde bezuinigingen worden meegenomen in de beheerplannen, DVO en werkbegroting, die in samenwerking met de AVRI worden opgesteld en uitgevoerd.

Is het haalbaar?
Ja, er zullen duidelijke afspraken met de AVRI gemaakt moeten worden en er zal een nieuw beheerplan moet worden vastgesteld.

Wat zijn de risico’s?
Er is een goede regie nodig vanuit de gemeente, zodat de kwaliteit van het beheer uitgevoerd wordt conform afspraken in het beheerplan. Dit vergt meer ambtelijke capaciteit die nu niet voorhanden is. De burgerwaardering kan afnemen.

ga terug